ผู้ที่เห็นด้วยให้เหตุผลว่านอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับปตท.แล้ว ยังเป็นการป้องกันการแทรกแซงการบริหารจากนักการเมืองอย่างได้ผลมากที่สุด เพราะเป็นการปลด ปตท.ออกจากการควบคุมโดยนักการเมืองอย่างสิ้นเชิง และการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องใด ๆ ต้องเป็นไปตามเหตุผลในเชิงธุรกิจ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ดและผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง  ในขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้น ก็มองว่า ปตท.เป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ควรดำรงอยู่ในฐานะรัฐวิสาหกิจอยู่ต่อไป เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงาน ที่ผ่านมารัฐได้สนับสนุน ปตท.จนขยายกิจการได้ใหญ่โตมากมาย ไม่ควรแปรรูปให้เอกชนได้รับประโยชน์ไปทั้งหมด   ส่วนการแทรกแซงจากนักการเมืองนั้น ให้หาทางแก้ไขโดยกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติในการแต่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นทางออกที่ดี  จะเห็นว่าประเด็นโต้แย้งที่สำคัญในเรื่องการแปรรูป ปตท.ว่าจะแปรรูปสุดซอยหรือไม่นั้น นอกจากเรื่องประสิทธิภาพในการแข่งขันแล้ว ยังมีเรื่องการเป็นเครื่องมือสนองนโยบายของรัฐ และการแทรกแซงจากนักการเมืองเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณา มีการถกเถียงกันมากว่า ในการปฏิรูปพลังงานไทย ควรจะแปรรูป ปตท.ให้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจเลยดีไหม (หรือที่เรียกกันว่าแปรรูปสุดซอย เพราะทุกวันนี้แปรรูปเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ ยังไม่สุดซอย) ซึ่งเรื่องนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในเรื่องนี้ผมมีความเห็นว่า ถ้าเราต้องการประสิทธิภาพและต้องการการแข่งขัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปรรูป ปตท.ให้สุดซอย แต่ก่อนทำเช่นนั้นรัฐบาลต้องถอดสิทธิพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิผูกขาดของ ปตท.ในฐานะบริษัทน้ำมันแห่งชาติออกให้หมด เพื่อให้ ปตท.มีฐานะเหมือนผู้ประกอบการทั่วไป แล้วแปรรูป ปตท.ให้สุดซอย เพื่อให้ไปแข่งขันกับผุู้ประกอบการด้านพลังงานรายอื่น ๆ ให้เต็มที่ แต่ถ้ารัฐยังคงต้องการ ปตท.ไว้ในฐานะบริษัทน้ำมันแห่งชาติและต้องการใช้ปตท.เป็นเครื่องมือสนองนโยบายพลังงานในบางด้าน โดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงาน ผมก็เสนอให้รัฐถือหุ้นใน ปตท.เท่าที่จำเป็น โดยอาจจะเป็น Golden Share ที่รัฐสามารถใช้สิทธิยับยั้งการกระทำใด ๆ ที่รัฐบาลไม่เห็นด้วยได้ ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารหรือบอร์ดนั้นจะต้องเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่รัฐ เพราะรัฐจะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกต่อไป แต่ในกรณีนี้ สิทธิพิเศษบางประการในฐานะบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาจยังคงมีอยู่ เช่นสิทธิที่จะได้เป็นตัวแทนของรัฐในการรับซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำรวจและขุดพบในประเทศก่อนผู้อื่นในราคาตลาด เป็นต้น แต่สิทธิผูกขาดอื่น ๆ เช่นสิทธิในการใช้ท่อก๊าซ หรือสิทธิในการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติแต่เพียงผู้เดียวก็ต้องยกเลิกไปครับ ถ้าทำได้อย่างนี้ ผมคิดว่าการแปรรูป ปตท.สุดซอยก็ไม่น่ามีปัญหาครับ!!!. 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : การแปรรูป ปตท. ให้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ – พลังงานรอบทิศ

Posts related