นางกุลณีอิศดิศัย รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า  ขณะนี้สหภาพยุโรปได้ประกาศโฆษณาให้สินค้าของประเทศไทย 2รายการ คือ กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้างเป็นสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ของไทยในสหภาพยุโรป  โดยขั้นต่อไปหลังจากนี้อีก 3 เดือน กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างจะสามารถติดตราสัญลักษณ์จีไอของสหภาพยุโรปบนบรรณจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงแดงว่าสินค้าดังกล่าวได้รับการยอมรับมาตรฐานสินค้าในระดับยุโรปอย่างเป็นทางการและหากไม่มีประเทศใดคัดค้านการขึ้นทะเบียน ส่งผลให้สินค้าจากประเทศไทย 3รายการที่สามารถขึ้นทะเบียนจีไอได้ต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารองไห้ ที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 4  มี.ค. 56 “การที่สินค้าไทยได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอในสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าสินค้าของไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีความโดดเด่นต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันจากแหล่งผลิตอื่นๆในโลกและสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอในสหภาพยุโรปจะได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้สินค้าจากนอกพื้นที่ไม่สามารถใช้ชื่อเดียวกันได้ หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วกาแฟดอยตุงและ กาแฟดอยช้างสามารถติดตราสัญลักษณ์จีไอของอียูบนบรรจุภัณฑ์ได้ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าดังกล่าวเป็นอย่างดี เพราะชาวยุโรปชอบสินค้าจีไอ”      ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากาแฟดอยตุงได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่15 ส.ค. 48 โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนส่วนกาแฟดอยช้างขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 49 โดยปลูกและผลิตกาแฟดอยช้าง  ตำบลวารี อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กาแฟดอยตุง-ดอยช้างโกอินเตอร์

Posts related