ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเผชิญกับแรงกดดันทั้งการแข่งขันด้านการตลาด ด้านการยอมรับของสังคม และการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคมไปพร้อมกัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พร้อมกับสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงนำมาซึ่งแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco – Industry ) ซึ่งเป็นการผนวกรวมแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ ( Economy) ที่มุ่งแสวงหาผลกำไรกับแนวความคิดเชิงนิเวศ ( Ecology ) ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ให้ความสำคัญต่อการพึ่งพาอาศัยกันของ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งต่อให้ลูกหลานต่อไป ด้าน  ดร. พสุ  โลหารชุน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กล่าวว่า  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยพัฒนา ส่งเสริมความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ให้เป็นรูปธรรมภาย  ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ.2553 จนถึง ปี พ.ศ.2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรม จำนวน 9 พื้นที่ ดังนี้ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง จังหวัดระยอง ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี. จังหวัดระยอง สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จังหวัดปราจีนบุรี สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์  กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี  เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในปีนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขยายพื้นที่โครงการออกไปครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการประกอบกิจการโรงงานจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำกิจการและแผนงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง 9 แห่ง อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยโครงการย่อย 6 โครงการอันได้แก่โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดระยอง และจังหวัดปราจีนบุรี โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี)  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำและโครงการจัดทำศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town Center) “โดยทั้ง 6 โครงการ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ “Eco Industrial Town” และมัสคอต “โอซี่ (OCE)” และ”น๊อต (NWOT)” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผลงานของภาคประชาชนได้ส่งเข้าประกวดในเดือนกรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 6 จังหวัด และเขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรม ทั้ง 9 แห่ง ขึ้น  เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ตั้งขึ้น จะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ต่อไป” อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.อุตฯเดินหน้าอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Posts related