วันนี้ (17 ก.ค.) นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที เห็นชอบการดำเนินงานโครงการ “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช” ซึ่งจัดทำโดยมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ไทย ร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยรักษาศีล 5 เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ตามนโยบายสร้างความปรองดองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งนี้ คสช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางที่ต้องการจะให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นแก่คนในชาติอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อคนมีศีลแล้วก็จะนำมาซึ่งสิ่งดี 6 ประการ ได้แก่ ศีล สุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี และสันติสุขสำหรับโครงการดังกล่าว จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการรักษาศีล และจะทำให้สามารถรักษาศีลได้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของศีล ซึ่งการรักษาศีล มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติปัจจุบัน ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. เพื่อให้เกิดความสุข ความดีงามในการดำเนินชีวิต 3. เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็น และความดีงามแก่ครอบครัวและสังคม 4. เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และ 5. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา อันจะทำให้บรรลุ มรรคผลนิพพานได้ทั้งนี้ กระทรวงไอซีที ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและความดีงามแก่ครอบครัว ตลอดจนสังคม ดังคำกล่าว ที่ว่าการรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์และส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่หน่วยงานของท่าน หรือกระทรวงวัฒนธรรม สายด่วน 1765 หรือกลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที โทร. 02-141-6707 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.ไอซีที ชวนร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

Posts related