วันนี้(24เม.ย.)ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต นางทรงพรโกมลสุรเดชรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม“การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินราคาซอฟต์แวร์”ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑ์การประเมินราคาซอฟต์แวร์ระยะที่ 2ว่ากระทรวงไอซีทีโดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑ์การประเมินราคาซอฟต์แวร์ระยะที่ 2ด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์(SoftwareApplication Development) ของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542หมวด9/1การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา 103/7วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำขอบเขตการดำเนินการและประมาณราคากลางงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์โดยอ้างอิงตามหลักการและแนวทางการประเมินราคาที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งในหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทยตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ของประเทศไทยเพื่อการปรับปรุงให้สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม “ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯจะได้รับทราบถึงความสำคัญของการจัดทำเกณฑ์การประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์แนวทางการจัดทำเกณฑ์ประเมินราคาตามมาตรฐานสากลการศึกษาขนาดและความซับซ้อนของงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประกอบการประเมินราคา(FunctionPoint) และค่าปัจจัยประกอบการคำนวณขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาฯการจัดทำเอกสารข้อกำหนดโครงการรวมทั้งการสาธิตการใช้โปรแกรมประเมินราคาฯด้วย” นางทรงพร กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.ไอซีที สร้างความเข้าใจการประเมินราคาซอฟต์แวร์

Posts related