วันนี้ (7 พ.ค.) ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) “จังหวัดต้นแบบอัจฉริยะภูเก็ต (Smart Phuket Province) ว่า หลังจากที่กระทรวงไอซีทีและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบแห่งแรกที่จังหวัดนครนายก ตั้งแต่ปี 55 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนั้นทั้งนี้ จะส่งผลให้มีผลงานสำเร็จมาตามลำดับ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้งระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการจังหวัดต้นแบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 5 ประการ ได้แก่ ผลผลิตมวลรวมเพิ่มขึ้น รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้น การกระจายรายได้ของประชาชนดีขึ้น ความสุขมวลรวมของประชาชนดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาครัฐลดลง อย่างไรก็ตาม โครงการจังหวัดอัจฉริยะเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติในหลายด้าน ได้แก่  ประชาชนจะได้รับการบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รัฐสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนงานด้านการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการ และประชาชนสามารถใช้เครื่องมือด้าน ICT ในการติดต่อสื่อสารหรือการขอรับบริการจากภาครัฐได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งกระทรวงฯ คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้อย่างดีนายสุรชัย กล่าวว่า จากความสำเร็จของจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ จังหวัดนครนายกกับต้นแบบการพัฒนาที่สำคัญ จึงควรเร่งรัดผลักดันให้เกิดการขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น กระทรวงไอซีทีและกระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกันพิจารณาเลือกจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพความเป็นเมือง เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดทางภาคใต้ ให้เป็นจังหวัดต้นแบบเพื่อดำเนินการโครงการจังหวัดอัจฉริยะ และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการฯ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที และจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงร่วมกันจัดทำจังหวัดต้นแบบจังหวัดอัจฉริยะที่จังหวัดภูเก็ต ด้านนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความยินดีที่ได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดตัวแทนของภาคใต้ เพื่อดำเนินโครงการจังหวัดอัจฉริยะแห่งที่ 2 ซึ่งจังหวัดมีความพร้อมที่จะสนับสนุนสถานที่ดำเนินการ บุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงานตามปฏิบัติตามโครงการ และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของจังหวัดที่ต้องใช้ในการดำเนินการทุกเรื่อง โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญกับโครงการ ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.ไอซีที เดินหน้าจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ที่จ.ภูเก็ต

Posts related