ก.ไอซีที ทุ่มงบ 200 ล้านเดินหน้าจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบเฟส 2 เน้นใช้ไอซีทีบูรณาการระบบราชการระดับหมู่บ้าน ปลัดไอซีที ย้ำ ปีนี้คนภูเก็ตเข้าถึงเทคโนโลยีครบวงจร หวังประเทศไทยก้าวเข้าสู่ กรีน ดิจิตอล โซไซตี้ นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ไอซีที) กล่าวว่า อยู่ระหว่างดำเนินการให้ จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ต่อจาก จ.นครนายก ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานคุณภาพและบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารแบบบูรณาการระบบ เอ็มไอเอส ของระบบราชการ ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐอื่นๆ เพื่อพัฒนาสู่ กรีน ดิจิตอล โซไซตี้  ต่อไป สำหรับปีนี้กระทรวงไอซีทีจะเป็นผู้ขอสนับสนุนงบประมาณโดยตรงจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)   จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยจัดทำระบบไอโอซี (IOC) จะเชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกันไปยังรัฐบาลกลาง เพื่อการสื่อสาร และเรียกใช้ข้อมูลข่าวสาร ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา วางแผนแบบบูรณาการ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มั่นใจว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะเป็นไปตามแผนทั้งหมด อย่างไรก็ดีโครงการจังหวัดอัจฉริยะ ถือเป็นโครงการที่นำไอซีที ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ใช้บริหารจังหวัดต้นแบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 5 ประการ คือ ผลผลิตมวลรวมเพิ่มขึ้น รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้น การกระจายรายได้ของประชาชนดีขึ้น ความสุขมวลรวมของประชาชนดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาครัฐลดลง.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.ไอซีที เดินหน้าจังหวัดอัจฉริยะเฟส 2

Posts related