น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนองค์การบริหารส่วน ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ว่า การมอบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญเพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวมีความพร้อมและผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่จัดตั้ง ศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการงบประมาณ ข้อมูลองค์ความรู้ และวิสัยทัศน์การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้นำ โดยกระทรวงไอซีทีได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 15 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อมัลติมีเดียต่างๆอย่างไรก็ตาม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จะเป็นประโยชน์กับเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT และสืบค้นสารสนเทศ พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้าน ICT รวมถึงการสร้างห้องเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรับบริการข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่สินค้าและอาชีพของชุมชนทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันกระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 1,981 แห่ง กระจายครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.ไอซีที เปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่โคราช

Posts related