นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที ได้จัดทำ ร่างแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านไอซีทีในระดับสากลขึ้น ภายหลังจากที่มีการศึกษารายละเอียดพร้อมกับการทำความเข้าใจในปัจจัยประกอบการประเมินอันดับความสามารถในการแข่งขัน และบูรณาการร่วมกับความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนของหน่วยงานเอกชนทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับไอซีทีโดยตรง รวมถึงผู้แทนภาคประชาชนมากกว่า 150 คน เมื่อเดือนต.ค.56 ที่ผ่านมา สำหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่นับวันจะทวีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตประจำวันของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนการเสริมสร้างสมรรถนะและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมด้านต่างๆ ตั้งแต่การค้นคว้า จัดหา ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่สาระตามต้องการนั้น ได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในทุกภาคส่วน จะส่งผลต่อระดับความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การประเมินอันดับความสามารถแบบองค์รวมของแต่ละประเทศจึงต้องควบรวมการวัดความก้าวหน้าและการขยายตัวของการมีและการใช้ไอซีทีด้วยอย่างไรก็ตาม ผลของการเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้บ่งชี้ว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้มีอันดับด้านไอซีทีที่ดีขึ้น โดยแผนฯ จะได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทั้ง 3 มิติพร้อมๆ กัน คือ การผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการมีและการใช้ไอซีที ตั้งแต่การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมไอซีที จนถึงการเพิ่มโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการมีและการใช้ไอซีที ให้กับประชาชน, การบริหารจัดการให้หน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่จัดอันดับความสามารถได้รับข้อมูลของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินระดับความสามารถฯ ที่ถูกต้องและทันสมัยได้ตรงต่อเวลา ซึ่งจะรวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการประเมินอันดับความสามารถโดยตรง คือ กลุ่มนักธุรกิจไทยและต่างประเทศที่ทำธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้การวัดคะแนนในแบบที่มาจากการสำรวจความคิดเห็นนักธุรกิจเพื่อจัดอันดับความสามารถสะท้อนได้ถึงความเป็นจริงที่เป็นผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการมีและการใช้ไอซีทีทั้งนี้ เมื่อได้มีการประมวลวิธีการจัดอันดับและผลจากการระดมความคิดเห็นด้วยกันแล้ว กระทรวงฯ จึงได้จัดทำร่างแผนการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านไอซีทีในระดับสากล ให้มีทิศทางสอดคล้องในการผลักดันอันดับความสามารถด้านไอซีที หากแผนฯ สามารถนำไปปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จ นอกจากจะทำให้ระบบไอซีทีของประเทศเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนแล้ว คะแนนรวมที่จะทำให้อันดับของประเทศดีขึ้น ตลอดจนมุมมองและความสนใจของนักลงทุนที่ใช้อันดับความสามารถประกอบการตัดสินใจในการแบ่งสรรทรัพยากรการลงทุนในแต่ละประเทศก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ก.ไอซีที เร่งทำแผนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านไอที

Posts related