นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมเตรียมที่เพิ่มมาตรการลงโทษผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ ที่ฝ่าฝืนและมีการกระทำความผิดซ้ำซาก ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ2522 โดยเตรียมออกระเบียบว่าด้วยการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาติขับรถ  เพื่อนำมาบังคับใช้นำร่องกับรถ3กลุ่มหลัก คือ กลุ่มรถหมวด 10 หรือรถขนส่งประจำทางทั้งรถตู้และ รถบัส , กลุ่มรถหมวด30  หรือรถโดยสารไม่ประจำทางทั้งรถตู้และรถบัสแบบเช่าเหมา และกลุ่มรถบรรทุกวัตถุอันตราย“ภายใน2 เดือนนี้ น่าจะบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระบบจัดเก็บฐานความผิดผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งมาตรการเพิกถอนและพักใช้ใบขับขี่ครั้งนี้ถือเป็นมาตรการใหม่ที่เราจะนำมาใช้ควบคู่ไปกับมาตรการจับและปรับในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น  ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมาพบว่ารถสาธารณะเป็นกลุ่มรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจรุนแรงมากที่สุด จึงเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยลดจำนนอุบัติเหตุบนถนนได้มาก  เพราะผู้ขับขี่จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นจากการมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น ”สำหรับบทลงโทษตามระเบียบดังกล่าว นั้นกรมฯ จะมีการจัดเก็บสถิติความผิดของผู้ขับขี่แต่ละรายไว้ในฐานข้อมูลกลาง  โดยจะพิจารณาความผิดเป็นรอบๆ รอบละ2 ปี  ซึ่งจะแบ่งกลุ่มความผิดออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแรกความผิดทั่วไป หรือความผิดไม่ร้ายแรง เช่น ขับรถขณะร่างกายไม่มีความพร้อม เช่น อดนอน หรือขับขี่รถเกินชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด หากตรวจพบกระทำผิดครั้งที่1และซ้ำเป็นครั้งที่2 จะลงโทษปรับเป็นเงิน  ครั้งที่3 พักใช้ใบอนุญาต 7 วัน ครั้งที่ 4 พักใช้ใบอนุญาต 15 วัน ครั้งที่5 พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน โดยความผิดประเภทนี้จะไม่มีโทษเพิกถอนใบอนุญาตส่วนความผิดที่กระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะในระดับกลาง  เช่น รถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีตรวจพบว่ามีการบรรทุกผู้โดยสารเกิน หรือขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หากตรวจพบทำผิดครั้งที่1และซ้ำเป็นครั้งที่ 2จะลงโทษปรับเป็นเงิน  ครั้งที่3 พักใช้ใบอนุญาติ15 วัน  ครั้งที่ 4 พักใช้ใบอนุญาติ 30 วัน และครั้งที่ 5 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาติทันที   สำหรับกรณีความผิดร้ายแรง เช่น เสพยาเสพติดทุกชนิด ดื่มสุรา หรือของมึนเมาแล้วขับรถ หากตรวจพบครั้งที่ 1 จะถูกพักใช้ใบอนุญาติ 30 วัน    ครั้งที่ 2 ถูกพักใช้ใบอนุญาติ 60 วัน และครั้งที่3 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาติทันที 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขนส่งออกมาตรการคุมผู้กระทำผิด

Posts related