วิสาหกิจชุมชนเฮครม.ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้ให้อีก 3 ปี เพิ่มความแข็งแกร่งให้แข่งขันได้
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ขยายเวลาการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้วิสาหกิจชุมชน ออกไปอีก 3 ปี คือให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57- 31 ธ.ค. 59  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 1.8 แสนล้านบาทต่อปี ยังคงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าได้ในอนาคตต่อไปและยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังช่วยทำให้วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนและบรรเทาภาระอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลบ้างก็ตาม ทั้งนี้ถือว่าเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ทางด้านภาษีและบัญชี เพิ่มความโปร่งใส และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าได้ในอนาคต “การยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 57 ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินปีละไม่เกิน1.8 ล้านบาท”.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขยายเวลาลดภาษีให้วิหสากิจชุมชน

Posts related