ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยของคนในยุคปัจจุบัน คือ การชอปปิงออนไลน์ เพียงแค่ปลายนิ้วคลิกก็สามารถหาสินค้าได้อย่างหลากหลายไล่กันตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยา เครื่อง สำอาง อาหารเสริม และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าต้องการอาหาร ก็แค่นั่งหน้าจอคลิกข้อมูลได้ง่าย ๆ ผ่านเสิร์ชเอนจิน โดยปัจจุบันนี้ก็มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคด้วยการพัฒนาระบบเสิร์ชเอนจินเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อการเลือกชอปปิงสินค้าโดยเฉพาะ เรียกว่า “ชอปปิงเสิร์ชเอนจิน” หรือเครื่องมือค้นหาสินค้าเพื่อการเลือกซื้อของนั่นเอง ข้อดีของร้านค้าออนไลน์ ก็คือ ต้นทุนต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านค้า สามารถทำงาน ดูแลร้านได้จากทุกที่ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ มีข้อมูลสถิติของลูกค้าที่มาเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนการตลาดในอนาคตได้ กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย สามารถเปิดให้บริการได้ทุกเวลา เพิ่มช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า และการชำระเงินส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตัวเองจากข้อดีดังที่ได้กล่าวมาทำให้มีผู้ประกอบการสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น นอกจากร้านค้าออนไลน์ผ่านระบบชอปปิงเสิร์ชเอนจินแล้ว ผู้ประกอบการบางร้านยังใช้เฟซบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ถือว่าการขายสินค้าออนไลน์เป็น “ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ซึ่งในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ตามมาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเริ่มต้นค้าขายจึงควรจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมิฉะนั้นอาจต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ นอกจากการที่ผู้ประกอบการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตจะต้องจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับทาง สคบ. แล้วอาจต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยหากเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการ เว้นแต่เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน เช่น ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขายแผ่นซีดี ดีวีดีที่เกี่ยวกับการบันเทิง หรือขายอัญมณีหรือเครื่องประดับอัญมณี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายสินค้าประเภทยาทางอินเทอร์เน็ตจะมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแลเพิ่มเติมนั่นคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. อีกหนึ่งหน่วยงานด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง – ไขปัญหาผู้บริโภค

Posts related