ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ คณะทำงานโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธาน คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ของปีงบประมาณปี 57 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ จากทั้งหมด 28 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.57 เป็นต้นไป โดยโครงการที่จะเข้าไปตรวจสอบถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของปะชาชน จากนั้นจึงสรุปมาให้คตร.พิจารณา สำหรับโครงการที่คณะอนุฯ เข้าไปตรวจสอบ คือ โครงการจัดหารถรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ,โครงการจัดหารถจักร จำนวน 126 คัน ของ ร.ฟ.ท. ,โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (54-60) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท. ,โครงการจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า ของ ทอท. ,กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน รวมทั้งโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ,โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3(3จี) ของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) “ทั้ง 8 โครงการคตร.จะทำให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ และยังเข้าตรวจสอบโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศด้วย หากโครงการใดมีความคุ้มค่าทางการลงทุน และมีความเป็นไปได้ก็จะเดินหน้าดำเนินการต่อไป แต่หากพบว่าโครงการแพงไปจะให้ปรับลดวงเงินลง หรือไม่ชัดเจนก็ให้ชะลอไว้ก่อน และหากต้องยกเลิกจะให้ทำโครงการอื่นแทน หรือมีข้อบกพร่องจะให้กระทรวง ทบวง กรม ทบทวนโครงการ ส่วนโครงการที่เหลือจะตรวจสอบตามมาเป็นระยะ” ร.อ.ยงยุทธ กล่าวว่า การทำงานของคณะกรรมการคตร.ไม่มีนโยบายที่จะฟ้องร้องหรือดำเนินคดี แต่ถ้ามีมูลความผิดจะส่งสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบครั้งนี้จะประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คตร.ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่

Posts related