นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.)เปิดเผยว่า กรมฯมีแผนที่จะจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.)ในภูมิภาคแห่งใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้นอีก 3-5 แห่ง โดยจะผลักดันให้ตั้งขึ้นก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 58 จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 10 แห่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้ได้รับประโยชน์และโอกาสจากการเปิดเออีซีมากที่สุด ทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน“กรมฯกำลังอยู่ระหว่างการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้การตั้งสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะกรมฯมีแผนที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนที่จะเปิดเออีซีและหวังว่า เมื่อเปิดแล้วผู้ประกอบการของไทยในส่วนภูมิภาคจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะสำนักงานที่ตั้งขึ้นไม่เพียงแต่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการค้าแต่ยังอำนวยความสะดวกในด้านงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศและยังทำหน้าที่แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของไทยด้วย”สำหรับ สคต.ภูมิภาค 10 แห่ง ประกอบด้วย ที่เชียงใหม่ หาดใหญ่ ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย เชียงราย ศรีสะเกษ ตากมุกดาหาร และกาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีปริมาณการค้าและมูลค่าการค้าในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าของประเทศรองรับเออีซี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คต.เปิดสาขาอีก 5 แห่ง

Posts related