นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 2 ปี ในปีพ.ศ.56 โดยการส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 35,240 ราย ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.- 31 ก.ค.56 สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญจากการสำรวจ ได้ดังนี้ประชาชน 81.4% ให้ความสนใจติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นบางครั้งบางคราวถึงติดตามเป็นประจำ ในขณะที่ 18.6% ไม่ได้ติดตาม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในกรุงเทพฯ ให้ความสนใจการปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดนี้เป็นบางครั้งบางคราวถึงติดตามเป็นประจำมากกว่าภาคอื่นที่ 84.1% รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 83.6% ภาคเหนือ 82.5% ภาคกลาง 76.5% ในขณะที่ประชาชนในภาคใต้ให้ความสนใจติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลเป็นบางครั้งบางคราวถึงติดตามเป็นประจำ 81.4% สำหรับภาพรวมประชาชนทราบรายการ“รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” เพิ่มขึ้นจาก 48.8% ในปี 55 เป็น 53.7% ในปี 56 นอกจากนี้ประชาชนที่ทราบนโยบายของรัฐบาลมีความพึงพอใจต่อนโยบายของรัฐบาล 5 อันดับแรก คือ การขึ้นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 89.3% โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 86.5% การขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 83.2% การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 83.1% และการพักหนี้เกษตรกร 80.4%”มีประชาชนเพียง15.7% ที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล คือ รัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสินค้าราคาแพง ควบคุมราคาสินค้า รวม 25.1% การบริหารงานต้องจริงจัง โปร่งใส ไม่โกงกิน และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 22.0% และควรทำตัวเป็นกลาง สร้างความปรองดอง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงไม่แบ่งข้าง แบ่งสี และแบ่งฝ่าย 5.0%” นายวิบูลย์ทัต กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คน กทม.ติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลมากกว่าชนบท

Posts related