กรมการขนส่งทางบก จัดระเบียบวินมอเตอร์ ขีดเส้นให้มาจดทะเบียนป้ายเหลือง ก่อน 30 พ.ย. ไม่เช่นนั้นลุยจับจริง
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีรายชื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ  ให้มาแสดงตัวขอรับหนังสือรับรองและจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในบัญชีที่ผ่านการอนุมัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นไม่มีความประสงค์จะเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะอีกต่อไป ทั้งนี้ผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ และขอรับหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยนำหลักฐานมายื่นขอหนังสือรับรอง ได้แก่ สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อหนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะในต่างจังหวัดยังคงต้องขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำอำเภอก่อนถึงมาขอใช้สิทธิ "กรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งรัดการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนเลือกใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องได้อบรมเกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทการขับรถ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ" สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้น หากพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่ปลอดภัยสามารถจดรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส านักงานขนส่งกทม.พื้นที่ 1-5  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคมจัดระเบียบวินมอไซค์

Posts related