นางสร้อยทิพย์ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า วันที่ 21ก.ค.นี้จะมีการเรียกประชุมหัวหน้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่ากรมการบินพลเรือนและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)เข้าหารือเพื่อติดตามความต่อเนื่องของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแผนงบประมาณปี 58รวมถึงการดำเนินโครงการต่างให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) สำหรับนโยบายการปรับโครงสร้างพื้นฐานเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการคือ โครงการรถไฟรางคู่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและปริมณฑลโดยอาจมีการปรับเพิ่มความเร็วและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงยกระดับรางขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อการจราจรรวมถึงการปรับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น การขุดลอกคูคลอง การสร้างหรือปรับปรุงถนนเส้นทางให้รวดเร็ว แต่ต้องไม่ให้เป็นภาระต่อรัฐบาลชุดถัดไป อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าจะต้องพิจารณาให้คุ้มค่าโปร่งใส โดยการใช้งบประมาณจะต้องผ่านงบประมาณรายปีการลงทุนภาคเอกชนและลดภาระเงินกู้ให้มากที่สุดรวมถึงการดำเนินโครงการใดต้องมีการศึกษา ทำโร้ดแมปก่อนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดการต่อต้านของประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนให้พัฒนาด่านชายแดนต้องกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน ส่วนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงควรชะลอไว้และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาความคุ้มค่าและเงื่อนไขที่ต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนอย่างละเอียดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องพัฒนาระบบถนน ไฟฟ้าน้ำประปาภายในประเทศให้เพียงพอก่อนจึงค่อยขยายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อไปอาเซียนขณะที่การจัดทำงบประมาณปี58ต้องครอบคลุมทั่วถึงในทุกกลุ่มผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคมถก6กรมดันแผนลงทุน

Posts related