นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 55 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งมีงบประมาณการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 1,879 ล้านบาท พร้อมทั้งให้ร.ฟ.ท.เบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ในงวดที่2 จำนวน 704 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจำปีงบ 55 ด้วย ทั้งนี้ในปีงบ 55 ที่ผ่านมาร.ฟ.ท.ได้รับเงินอุดหนุนฯงวดที่ 1 แล้ว 1,175 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของกรอบวงเงินอุดหนุนสาธารณะตามบันทึกข้อตกลงฯ 2,350 ล้านบาท โดยยังเหลือกรอบวงเงินที่ต้องอุดหนุนในรอบที่ 2 ต่อ อย่างไรก็ตามครม.ยังมอบหมายให้ร.ฟ.ท.รับไปข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่งทางบก ไปประกอบการพิจารณา โดยให้เร่งรัดก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรครม.เดิม เมื่อวันที่ 27 เม.ย.53 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตลอดจนการการปรับปรุงคุณภาพและความสะอาดของการให้บริการภายในตัวรถโดยสารให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้จัดทำแนวทางการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการร.ฟ.ท. เพื่อให้การกำกับการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังให้ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานรองรับ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อเสนอรับบริการอุดหนุนฯของร.ฟ.ท.ในปีต่อไป ขณะเดียวกันยังให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการร.ฟ.ท. พิจารณาถึงการนำเอาเป้าหมายตัวชี้วัดตามบันทึกฯปี 57 ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 57 ของคณะกรรมการร.ฟ.ท. และผู้ว่าร.ฟ.ท.ต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.สัง.รฟ.ท.ปรับคณภาพก่อนขอรับเงินอุดหนุน

Posts related