นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปจัดทำโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือเงินแซล วงเงินรวม 700 ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตามโครงการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความจำเป็นคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการด้วย ทั้งนี้กระทรวงการคลัง ได้รายงานว่าในการดำเนินโครงการ จะจ้างบริษัทที่ปรึกษา พร้อมทั้งจัดทำนิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารโครงการต่าง ๆ ของทั้ง 2 โครงการ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลสถิติความสนใจ ความคิดเห็นอย่างเป็นระบบในโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของทั้ง 2 โครงการ ซึ่งจะจัดทำกิจกรรมในมิติต่าง ๆ ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมครม.เมื่อสัปดาห์ก่อนนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.คลัง ได้ขอถอนเรื่องนี้ออกจากที่ประชุม โดยได้นำไปปรับเปลี่ยนเพียงชื่อโครงการ จากเดิมใช้ชื่อว่าโครงการประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย เป็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดิมนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทำเรื่องขอรับการจัดสรรเงินกู้ดังกล่าวจากกระทรวงการคลัง เป็นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบแทน สำหรับรายละเอียดของโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลวงเงิน 400 ล้านบาทยังเหมือนกับโครงการเดิมดังนี้คือ การจัดจ้างที่ปรึกษาวงเงิน 125 ล้านบาท การจัดสัมมนาในจังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด และกทม.วงเงิน 65 ล้านบาท การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 65 ล้านบาท และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสื่อต่างๆ วงเงิน 145 ล้านบาท ส่วนโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวงเงิน 300 ล้านบาท ก็มีรายละเอียดเหมือนเดิมเช่นกัน โดยแบ่งเป็น การจัดงานไทยแลนด์โรดโชว์ทูอาเซียน วงเงิน 195.192 ล้านบาท การจัดงานสัมมนาระหว่างประเทศและจัดงานไทยแลนด์เอ็กซ์โป ทูเวิร์ดส์ เออีซี 2015 วงเงิน 15.194 ล้านบาท โครงการเพิ่มศักยภาพเมืองด่านพรมแดนรองรับเออีซีวงเงิน 89.614 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.อนุมัติโยกงบประมาณ 700 ล้านบาท

Posts related