นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบการขยายเวลาดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน ด้านการเดินทางทั้งมาตรการรถเมล์ฟรี ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟชั้น3ฟรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ออกไปอีก3เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.57 โดยเสนอขอเงินชดเชยการดำเนินมาตรการดังกล่าวจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี 57 จำนวน 1,044 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นชอบต่อไปทั้งนี้การดำเนินมาตรดังกล่าวแบ่งเป็น การให้บริการรถเมล์ฟรี โดยรัฐจะจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดา 800คันต่อวัน ใน73เส้นทาง ให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นวงเงิน781ล้านบาท และรถไฟฟรี โดยรัฐจะจัดหารถไฟชั้น3เชิงสังคม 164ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น3ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์ 8ขบวนต่อวัน ให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นวงเงิน 263ล้านบาทขณะเดียวกันกระทรวงการคลังยังได้กำชับให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางให้แล้วเสร็จจากนั้นจึงนำเสนอครม.พิจารณาก่อนสิ้นสุดการขยายเวลาการดำเนินมาตรการดังกล่าวในสิ้นเดือนก.ค.นี้อย่างไรก็ตาม การดำเนินมาตรการดังกล่าวยังพบว่า มีผลกระทบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งขสมก.และร.ฟ.ท. เพราะจากข้อจำกัดด้านภาระงบประมาณทำให้ทั้งสองหน่วยงานไม่ได้รับเงินชดเชยจากงบประมาณที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่งผลให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวเกิดปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินงาน ดังนั้นที่ประชุมครม.จึงได้เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี57 จากแผนงานบริหารหนี้ภาครัฐโครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวเป็นแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลผลิตการให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้างบเงินอุดหนุนกรายการเงินชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไป 566 ล้านบาททั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโอนย้ายงบประมาณดังกล่าวนั้นใช้สำหรับชดเชยการดำเนินมาตรการฯ ระยะที่ 11 และระยะที่ 13 โดยโครงการชดเชยการดำเนินงานระยะที่11 เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจำนวนเงิน 438.6ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 131.3 ล้านบาทจะนำไปชดเชยการดำเนินมาตรการ ระยะที่ 13 ในบางส่วนต่อไปตามที่ร.ฟ.ท.ได้เสนอ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.ไฟเขียวขึ้นรถเมล์ฟรีอีก3เดือน

Posts related