ครม.ไฟเขียวอุดเงินอีก 6.6 พันล้านบาท ช่วยชาวนาที่เอาข้าวเข้ามาจำนำข้าวรอบ55/56 เกินกรอบอีก 4.5 แสนตัน นอกจากนี้ยังอนุมัติเปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือตามกรอบดับเบิ้ลยูทีโอ
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม 6,660 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 55/56 เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในหลายจังหวัด เช่น จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท และลพบุรี ที่นำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการในฤดูกาลดังกล่าว ภายใต้กรอบเวลาไม่เกิน 15 ก.ย.56 แต่มีปริมาณเกินกรอบรับจำนำที่ 22 ล้านตัน อยู่ 425,000-450,000 ตัน ทำให้ที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้ชะลอการจ่ายเงินไว้ โดยวงเงินดังกล่าว จะเป็นเงินของธ.ก.ส.ที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วรัฐจะชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเอฟดีอาร์บวกหนึ่ง และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ เพื่อชำระคืนเงินต้นให้กับธ.ก.ส.ต่อไป ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แสดงความเห็นว่า เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ควรให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรพัฒนาคุณภาพข้าว และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าว รวมทั้งควรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน และไม่มีข้าวเหลือขาย หรือไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการรับจำนำ โดนเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) ครั้งละ 3 ปี (57-59) โดยกำหนดให้นำเข้าอย่างเสรีไม่จำกัดปริมาณ และช่วงเวลานำเข้า ให้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าในโควต้า 0% ส่วนนอกโควต้า 80% รวมทั้งให้บริหารนำเข้าปีต่อปี โดยคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเป็นผู้กำหนดแนวทางและมาตรการบริหารการนำเข้า ขณะเดียวกันที่ ประชุมยังรับทราบแนวทางการบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือปี 57 โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลเมล็ดถั่วเหลือง กำกับดูแลการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ในประเทศ การนำเข้า และการใช้ให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกฎหมาย พร้อมทั้งรับทราบการเปิดตลาดนำเข้าน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวปี 57 โดยกำหนดให้เปิดตลาดตามปริมาณ และอัตราภาษีที่ผู้พันทุกกรอบการค้า ซึ่งบริหารการนำเข้าเช่นเดียวตามข้อกำหนดดับเบิ้ลยูทีโอ
 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.ไฟเขียว 6.6 พันล้านบาทช่วยชาวนา

Posts related