รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอโรดแมปปฏิรูปภาษีให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ โดยจะปฏิรูปภาษีทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ปฏิรูปเพื่อสร้างฐานได้ภาษีให้ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีเรื่องที่ต้องดำเนินการระยะสั้นภายใน 1 ปี ได้แก่ การปรับลดการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 20% รวมทั้ง การทยอยปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซล ให้เข้าสู่อัตราปกติ และการปรับปรุงอัตราภาษีป้ายสำหรับเรื่องที่ต้องดำเนินการในในระยะยาวมากกว่า 1 ปี ต้องปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปัจจุบันเก็บอยู่ 7% และ คสช. ได้เห็นชอบให้ขยายการลดออกไปอีก 1 ปี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 58 ต้องทบทวนการลดหย่อนของภาษีประเภทต่างๆ และขยายฐานและปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิต เช่น ภาษีบาปขณะที่ การปฏิรูปภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การดำเนินการไม่เกิน 1 ปี จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าที่กระทบสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องดื่มที่มีความหวานสูง และ น้ำมันหล่อลื่น ให้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีมลพิษทางน้ำ และ ปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการถาวรขณะเดียวกัน ปฏิรูปภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน มีเรื่องที่ต้องดำเนินการภายใน 1 ปี ต้องปรับลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% เป็นการถาวร ปรับปรุงโครงการสร้างนิติบุคคลสำหรับเอสเอ็มอี ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรกลุ่มสินค้าวัตถุดิบขั้นต้น และปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ภาษีเกี่ยวกับพาณิชย์นาวี เศษซากอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิในการบริหารจัดเก็บภาษี การดำเนินการระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ต้องเร่งรัดการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาษีอากรระหว่างกรมจัดเก็บภาษี จัดตั้งหน่วยงานดูแลผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้สูง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังชงคสช.ปฏิรูปภาษีทุกด้าน

Posts related