นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.สัญจร จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ขอถอนโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร กรณีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณรายจ่ายโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร จากเดิมที่กำหนดไว้เพียงเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรเท่านั้น เป็นเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรรวมถึงการพัฒนาระบบและการดำเนินงานโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร รวมเป็นเงิน 1,406 บาท เพื่อขอกลับไปแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวงบประมาณโครงการ จากนั้นจึงให้เสนอกลับมาที่ครม. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง“นอกจากขอถอนไปดูรายละเอียดแล้ว นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ก็ไม่ได้มาประชุมทำให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้องขอถอนเรื่องออก โดยวงเงินที่เสนอมาครั้งนี้ จำนวน 1,406 บาท แบ่งเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรจำนวน 178 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบและดำเนินโครงการจำนวน 1,228 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวยังอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วเมื่อปีงบประมาณ 55 และ 56 จำนวน 1,590.70 ล้านบาท” สำหรับโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน และรัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังทบทวนใช้งบบัตรสินเชื่อเกษตรกร

Posts related