รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 3 ธ.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอขอความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์และสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ) และกำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือมาตรการค่ำบาตรเกาหลีเหนือพร้อมทั้งให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ไปพิจารณาด้วย สำหรับเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นการแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปเกาหลีเหนือ และการห้ามนำเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากเกาหลีเหนือพ.ศ. 2550 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมรายการสินค้าฟุ่มเฟือย ตามมติครม. เมื่อวันที่30 เม.ย.56 ที่ผ่านมา จึงต้องแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น โดยได้ปรับคำจำกัดความของสินค้าที่ต้องควบคุมคือ อาวุธและยุทโธปกรณ์ จากเดิมที่หมายความว่า รถถัง ยานรบหุ้มเกาะ เรือรบ ขีปนาวุธและระบบขีปนาวุธรวมทั้งวัสดุที่เกี่ยวข้อง อะไหล่และอุปกรณ์อื่น ๆ ตลอดจนสิ่งของ วัตถุดิบ อุปกรณ์สินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธพิสัยไกล อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอื่นๆ อาวุธเคมีและชีวภาพ เปลี่ยนเป็น ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความภายใต้กฎหมายของกระทรวงกลาโหมที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลสินค้าดังกล่าวโดยตรง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คว่ำบาตรห้ามนำเข้า-ส่งออกอาวุธเกาหลีเหนือ

Posts related