ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคสช.เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพบก และหัวหน้าคสช. เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานของกองทุนตามนโยบายของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 57 วงเงินรวม 9,925 ล้านบาท คือโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน (เอสเอ็มแอล) วงเงิน5,700ล้านบาทกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชนวงเงิน 3,000 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเมือง วงเงิน 1,225 ล้านบาทโดยในส่วนของกองทุนเอสเอ็มแอล และกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการฯนั้น ให้นำเงินไปใช้ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) แทนทั้งนี้ในส่วนของกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ประชุมได้สั่งให้ชะลอการการจัดสรรงบประมาณในปี 57 จำนวน 596 ล้านบาท ไว้ก่อน ให้โยกย้ายเงินให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแทน ขณะที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ย้ายสำนักงานฯ ไปอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และให้กระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาว่าจะดำเนินงานต่อ หรือยุบไปรวมกับภารกิจของกรมพัฒนาชุมชน เช่นเดียวกับสภาเกษตรกร ซึ่งคสช.ให้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ไปพิจารณาว่าจะดำเนินงานต่อ หรือยุบไปรวมกับภารกิจของกระทรวงเกษตรฯ โดยให้เสนอข้อสรุปมาให้คสช.เห็นชอบอีกครั้ง“หัวหน้าคสช.ได้กำชับในที่ประชุมและได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินในกองทุนต่าง ๆ จะต้องให้คำนึงถึงความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ และยังต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับประชาชนในระดับรากหญ้าด้วย”ส่วนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินงานต่อไป เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขณะเดียวกันจากผลการประเมิน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนมา 14 ปีพบว่า กองทุนกว่า 30-40% มีศักยภาพและดำเนินการได้ในระดับดีขณะที่กองทุนฯ อีก 50-60% อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกองทุนที่มีปัญหา ต้องติดตามแก้ไปมีไม่เกิน 10% ซึ่งจากรายงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย พบว่ากองทุนมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ไม่เกิน 10% เท่านั้นสำหรับสถานะกองทุนหมู่บ้านฯณ วันที่ 23 มิ.ย.57 ก่อนปีงบประมาณ 47 มีงบประมาณสะสมคงเหลือรวม 26,54 3ล้านบาท แยกเป็น งบบริหารจัดการ 806 ล้านบาทโครงการเพิ่มทุนกองทุนฯ 25,737 ล้านบาท,ปีงบประมาณ 57 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณบริหารจัดการกองทุนฯ 307 ล้านบาท และสุดท้ายเป็นเงินกองทุนสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 34,183 ล้านบาทส่วนโครงการพัฒนาเมืองข้อมูลล่าสุด ในปีงบประมาณ55-57 มีงบประมาณคงเหลือ 966 ล้านบาทปีงบประมาณ 57 ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,900 ล้านบาทแยกเป็น การสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้เสนอโครงการ 1,488 ล้านบาทงบบริหารโครงการ 412 ล้านบาท โดยมีโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินรวม 1,067 โครงกา รวงเงิน 1,628 ล้านบาท อนุมัติไปแล้ว 41 โครงการ วงเงิน 67ล้านบาท คงเหลือโครงการที่รอการพิจารณา 1,026 โครงการ วงเงิน 1,560 ล้านบาทกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ ล่าสุดในปีงบประมาณ 57ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,000 ล้านบาทแบ่งเป็น งบบริหารจัดการ 80 ล้านบาท สนับสนุนอาชีพ และการประกอบการ 320 ล้านบาท และเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ประกอบการ 2,600 ล้านบาท, กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยก่อนปีงบประมาณ 57 มีงบประมาณสะสมคงเหลือ 44 ล้านบาท ปีงบประมาณ 57 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 596 ล้านบาทแบ่งเป็น งบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท และเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ 500 ล้านบาทโดยมีเงินกองทุนสะสมคงเหลือ 641 ล้านบาทกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก่อนปีงบประมาณ 57 มีงบประมาณสะสมคงเหลือ 417 ล้านบาทแบ่งเป็น งบบริหารจัดการ 39 ล้านบาท และดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ 378 ล้านบาท ปีงบประมาณ 57 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,031 ล้านบาท แบ่งเป็น งบบริหารจัดการ 231 ล้านบาท และดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์ 350 ล้านบาท และจัดสรรให้จังหวัดและกรุงเทพฯ 1,450 ล้านบาท และเงินกองทุนสะสมคงเหลือ 2,411 ล้านบาท สุดท้ายเป็นสภาเกษตรกรปีงบประมาณ 56 มีงบประมาณคงเหลือ 101 ล้านบาทปีงบประมาณ 57 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 488 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.ยุบกองทุนรัฐบาลเดิม

Posts related