น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการใน 4 เรื่อง เพื่อนำไปร่วมลงนามในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ที่กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.นี้ประกอบด้วย กรอบความร่วมมือในการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศอินเดีย ที่อาเซียนได้เห็นชอบให้ มีการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการให้อินเดียกว่า 80 สาขา ที่สามารถเข้ามาลงทุนได้โดยถือหุ้นไม่เกิน 49% เช่น การให้บริการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ในรูปแบบค้าส่ง การให้บริการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การให้บริการด้านการท่องเที่ยวการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีกรอบความร่วมมือในการเปิดเสรีภาคธุรกิจบริการ ตามกรอบการค้าอาเซียนที่จะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 โดยเป็นการขยายประเภทธุรกิจบริการที่ชาติอาเซียน สามารถเข้าไปลงทุนได้ไม่เกิน 70% เพิ่มขึ้นอีก 24 ประเภท ตามข้อตกลงชุดที่ 9 จากเดิมที่ได้ตกลงให้มีการเปิดเสรีธุรกิจบริการมาแล้ว 80 ประเภทกิจการ และหากสามารถเจรจาเปิดเสรีเพิ่มเติมอีกตามข้อตกลงชุดที่ 10 จะทำให้เปิดเสรีด้านบริการในเออีซี รวมทั้งหมด 126 ประเภทขณะเดียวกัน ยังมีเรื่องของความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกันในวิชาชีพบัญชี ที่จะมีการจัดตั้งสภากลางอาเซียนขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจดทะเบียน ก่อนเดินทางไปประกอบอาชีพนักบัญชีในประเทศอาเซียน แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ด้วย รวมไปถึงกรอบความร่วมมือในพิธีสารตารางแนบท้าย เพื่อปรับปรุงอัตราภาษีตามกรอบความร่วมมือในการเปิดเสรีระหว่างชาติอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นไปตามที่องค์กรศุลกากรโลกกำหนด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.ไฟเขียวเปิดเสรี80ธุรกิจ

Posts related