นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ ในรถบรรทุกวัสดุอันตราย พ.ศ. 2556 ให้มีแบบมาตรฐานที่กำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.56 เป็นต้นไป ขณะที่รถเก่าที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ ผ่อนผันให้บังคับใช้ถึงวันที่ 12 มิ.ย.57 เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ตามหลักสหประชาชาติ สำหรับเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งในรถบรรทุกวัสดุอันตราย ต้องเป็นเครื่องดับเพลิงที่เป็นแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง มีคุณภาพใช้งานได้ดี หรือมีคณุภาพเทียบเท่า สารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ หรือมีปฏิกิริยาเมื่อได้รับความร้อนจากไฟ มีข้อความหรือฉลากที่ระบุวัน เดือน ปี ของอายุการใช้งาน และไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน พร้อมกับรับรองตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังกำหนดให้รถที่บรรทุกวัสดุอันตรายที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 3,500 กก. ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 2 กก. ไว้ประจำรถในห้องผู้ขับรถและห้องเครื่องยนต์อย่างน้อย 1 เครื่อง โดยต้องเป็นเครื่องดับเพลิงที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากยาง ระบบห้ามล้อและวัตถุอันตรายที่บรรทุก ส่วนรถที่มีน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุดเกิน 3,500-7,500 กก.ต้องมีเครื่องดับเพลิงที่มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6 กก. อย่างน้อย 1 เครื่อง ส่วนรถที่มีน้ำหนักเกิน 7,500 กก.ขึ้นไป ต้องมีเครื่องดับเพลิงบรรจุไม่น้อยกว่า 10 กก.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คุมเครื่องดับเพลิงสิงห์รถบรรทุก

Posts related