นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาล ช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 57 จัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 1.36 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 93,286 ล้านบาท หรือ 6.4% โดยสาเหตุสำคัญมาจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ผลประกอบการของภาคเอกชนไม่ขยายตัวเท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทำให้การยื่นชำระภาษีจากกำไรสุทธิของผลประกอบการรอบปีบัญชี 56 (ภ.ง.ด.50) ต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งกำหนดวันสุดท้ายของการชำระภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นวันหยุดราชการ ทำให้รายได้ส่วนหนึ่งเหลื่อมไปในเดือนมิ.ย.57      ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลช่วง 8 เดือนต่ำกว่าเป้าหมาย โดยภาษีที่จัดเก็บจากฐานการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากการหดตัวของมูลค่าการนำเข้าที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แบ่งเป็น รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้ที่ 25,821 ล้านบาท, หน่วยงานอื่น นำส่งรายได้ 13,705 ล้านบาท“แม้ว่าการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง รวมทั้งนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่คาดว่าเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาขยายตัวได้ รวมทั้ง กรมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 กรมได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดเก็บรายได้ 8 เดือนหลุดเป้า 9.3 หมื่นล้านบาท

Posts related