นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาล ช่วง 9 เดือน ปีงบประมาณ 57 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 1.552 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 110,242 ล้านบาท หรือ 6.6% เนื่องจากภาษีที่จัดเก็บจากฐานการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากการหดตัวของมูลค่าการนำเข้าที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้ง การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ผลประกอบการของภาคเอกชนไม่ขยายตัวเท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ส่งผลให้การยื่นชำระภาษีจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 56 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะเดียวกัน ภาษีที่จัดเก็บจากฐานการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตรถยนต์และภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล ขณะที่ การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้“การจัดเก็บรายได้รัฐบาลยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และการขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลต่ำกว่าเป้าหมาย แต่แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศที่มีสัญญาณดีขึ้น รวมทั้ง การดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมจัดเก็บภาษี คาดว่าจะเป็นผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดเก็บรายได้9เดือนต่ำเป้าแสนล้าน

Posts related