วันนี้(11ก.พ.)น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)กล่าวว่า ที่ประชุมกสทช.ในวันที่12 ก.พ.57 จะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช.ประจำปี 2557และผลการศึกษาเรื่องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแลในโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม(NBTCPolicy Watch)เนื่องจากที่ผ่านมากสทช.ได้รับการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมและมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม อย่างในงานศึกษาจาก NBTCPolicy Watchและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ตั้งข้อสังเกตตรงกันถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการบันทึกบัญชีข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในงบการเงินว่าไม่สามารถสะท้อนภารกิจสำคัญของสำนักงานกสทช. และมีข้อสังเกตเรื่องการใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศที่มีวงเงินจำนวนมากและมีแนวโน้มเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นดังนั้นเห็นว่าสำนักงานกสทช.ควรพิจารณาข้อเสนอแนะของผลการศึกษาในโครงการดังกล่าวเช่น การจัดทำงบประมาณและรายงานการใช้จ่ายตามเป้าหมายภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร การเพิ่มตัวชี้วัดสะท้อนประสิทธิภาพในการบังคับใช้ประกาศและกำกับดูแล รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดเปิดเผยรายละเอียดของโครงการประกอบการพิจารณาอนุมัติตามม.59 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯพ.ศ.2553นอกจากนี้จะพิจารณาและเตรียมหารือ ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการกสทช.เสนอโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงานกสทช.และวาระขอความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะประจำปี 2556 จำนวน8โครงการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จับตาวาระ กสทช.พิจารณางบปี 57

Posts related