วันนี้ (4 พย.56) ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศขึ้น โดยมี ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เป็นประธานเปิดงานดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ จิสด้า เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้มีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อติดตามและสำรวจทรัพยากรธรรมชาติมากว่า 30 ปี ซึ่งการใช้งานดังกล่าว สามารถลดเวลา และค่าใช้จ่ายของประเทศอีกทั้งยังได้นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งานมีความต้องการข้อมูลที่หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่ 2 ขึ้นดร.อานนท์ กล่าวอีกว่า จากการศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นของบริษัทที่ปรึกษา เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ นั้นตนเองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญของโครงการดาวเทียมระยะที่ 2 คือ การเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุดโดยครอบคลุมภารกิจสำคัญของประเทศไทยทั้ง 5 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการวางแผนพัฒนาและจัดการพื้นที่เมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงและการทหาร รวมถึงการใช้งานด้านสุขภาพอนามัยต่าง ๆ เช่น การเตือนหมอกควันต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทที่ปรึกษาจะเสนอว่าโครงการดาวเทียมระยะที่ 2 ไทยควรจะมีดาวเทียมเป็นของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านข้อมูล และสามารถใช้ต่อรองกับประเทศอื่น ๆได้มากกว่าที่จะเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนั้น ดร.อานนท์ กล่าวว่า การต่อรองกับประเทศต่าง ๆนั้นไม่จำเป็นที่ไทยจะต้องมีดาวเทียมเป็นของตนเองก็ได้ สิ่งที่สำคัญคือการนำมาใช้งานมากกว่า เพราะปัจจุบันไทยไม่สามารถที่จะพึ่งพาดาวเทียมเพียงดวงใดดวงหนึ่งได้ แต่ต้องเข้าถึงและเชื่อมโยงดาวเทียมที่มีคุณสมบัติหลากหลายกว่า 20 ดวงสำหรับโครงการดังกล่าว หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วจะมีการนำข้อเสนอต่าง ๆให้สภาพัฒน์ ฯ เป็นผู้พิจารณาศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อไป คาดว่าจะเริ่มมีความชัดเจนว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดได้ในต้นปีหน้า.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จิสด้าเปิดฟังความคิดเห็นดาวเทียมระยะ2

Posts related