รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ไปเร่งรัดแนวทางการบริหารจัดการและการให้บริการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ที่อยู่ในความดูแลของรฟม.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเปิดได้ทันกับแผนการก่อสร้างงานโยธา พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบการลงทุนและการจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลที่เหมาะสมไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินของรฟม.ในระยะยาว และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการมาตรการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมประชาชนหันมาเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้งานก่อสร้างในส่วนต่อขยายของโครงการต่างๆรฟม.ควรสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคลากรของรฟม.อย่างเป็นระบบและจริงจังเพื่อเป็นการวางแผน และเตรียมความพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศต่อไปในระยะยาว ขณะเดียวกัน รฟม.ควรคำนึงถึงความสำคัญของการกำหนดมาตรการทางด้านความปลอดภัยจากการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าเพื่อให้สถานีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าเป็นพื้นที่ปลอดภัยและปลอดจากเหตุอาชญากรรม 100% ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งให้ รฟม. กำหนดแนวคิดพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยายและรถไฟฟ้าสายใหม่ในลักษณะเป็นศูนย์กลางทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยรองรับและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของประชาชนรวมทั้งการเกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีซึ่งจะช่วยรองรับการพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้นำเสนอผลการดำเนินงานของรฟม. ในปีงบประมาณ 56 ให้ที่ประชุมครม. รับทราบ พบว่า ในปี 56 รฟม.มีกำไรสุทธิ 15,122.58 ล้านบาท โยมีรายได้รวม 18,504.87 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 2,574.54 ล้านบาท และมีค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างงานโยธา (สายเฉลิมรัชมงคล) 807.76 ล้านบาท ขณะเดียวกันในปี 56 รฟม.มีผู้โดยสารเฉลี่ย 231,000 แสนคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.10% โดยจากการสำรวจพบว่า ผู้โดยสารกว่า 95.30% มีความพึงพอใจในการให้บริการลดลงจาก 98% ในปี 55 และมีตัวเลขการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ให้บริการรถไฟฟ้า 0.0201 ครั้งต่อผู้โดยสาร 100,000 คนต่อวัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้รฟม.วางแผนทำโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่

Posts related