นายอุทัยสอนหลักทรัพย์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจไทยเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณา โดยเห็นว่า รัฐบาลควรออกมาตรการกู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การท่องเที่ยวกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเมืองในประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว โดยคาดว่า ในปีนี้อาจมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยประมาณ28-30 ล้านคนขณะเดียวกันยังต้องเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและต้องกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปสร้างความปรองดองและยุติความขัดแย้งจัดทำเป็นวาระแห่งชาติ โดยนำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการเมือง กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อหาทางออกร่วมกันในการยุติปัญหาความขัดแย้ง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้รัฐกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

Posts related