ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมครม. เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งศูนย์รับซื้อสินค้าเกษตรในรูปแบบของสหกรณ์ บริเวณพื้นที่ชายแดน เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยหลังจากรับซื้อมาแล้ว ก็ให้ศูนย์ดังกล่าวให้แปรรูปและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนส่งออกไปขายในต่างประเทศ“ปัญหาเรื่องการลักลอบสินค้าบริเวณชายแดนมีปัญหามาตลอด นายกฯ เลยแสดงความเป็นห่วงและให้เร่งแก้ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นมาก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ โดยจะรับซื้อสินค้าเกษตรมาแปรรูป แต่จะเป็นสินค้าเกษตรประเภทใดบ้างนั้น ไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจน เพราะต้องดูความเหมาะสมก่อนว่าจะทำได้อย่างไร”ทั้งนี้นายกฯ ยังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพิจารณาแนวทางส่งเสริมการส่งออกผลไม้ของไทยไปต่างประเทศให้มากที่สุด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้ของไทยที่มีราคาตกต่ำในแต่ละฤดูกาล ขณะเดียวกันยังมอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมหาช่องทางในการสนับสนุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการการขนส่ง และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ รวมไปถึงเรื่องมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องไปพิจารณาแนวทางสนับสนุนควบคู่กันร.อ.ยงยุทธ กล่าวว่า นายกฯ ได้เน้นย้ำถึงเรื่องการดูแลเศรษฐกิจเป็นพิเศษ โดยนอกเหนือจากการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรแล้ว ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการส่งเสริมปลูกสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การปลูกผักออแกนิก ผักปลอดสารพิษ เพราะปัจจุบันเป็นที่ต้องการกลุ่มเฉพาะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังเน้นการจัดทำโซนนิ่งภาคการเกษตร ซึ่งจะระบุพื้นที่ใดเหมาะสมปลูกพืชชนิดใดบ้าง และในกรณีที่เกิดปัญหาเกษตรกรก็สามารถเข้ามาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัดได้ โดยรัฐบาลเองได้มีนโยบายส่งเสริมอย่างเต็มที่นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวบ้องรับไปหาแนวทางส่งเสริม แยกเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็ให้ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น ส่วนจังหวัดใดที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวก็ให้ส่งเสริมสินค้าเกษตร โดยเฉพาะเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นสำหรับนโยบายด้านสินค้าเกษตรนั้น เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล โดยในระยะเร่งด่วนได้กำหนดแนวทางในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย รวมถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าประเภทที่มีราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม ส่วนระยะยาวจะเน้นปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่งร.อ.ยงยุทธ กล่าวว่า ที่ประชุมครม. ยังเห็นชอบให้ปรับองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยให้นายกฯ เป็นประธานคณะกรรมการ มีรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ และรมว.เกษตร เป็นรองประธาน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วน และวางมาตรการในระยะยาว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้แก้ปัญหาลักลอบสินค้าตะเข็บชายแดน

Posts related