วันนี้ ( 18 พย.) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกาศผลผู้ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556 โดยดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า สวทช. จึงจัดให้มีโครงการทุนนักวิจัยแกนนำมาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันให้ทุนไปแล้ว 7 โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงให้เป็นแกนนำให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงมีศักยภาพในการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม และเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการรับสมัครผลงานเข้าร่วมโครงการประจำปี 2556 คณะกรรมการทุนนักวิจัยแกนนำ ได้มีมติเห็นสมควรมอบทุนดังกล่าวแก่นักวิจัยแกนนำของประเทศจำนวน 2 ท่าน คือ ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและการรักษา” และศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)จากโครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอนาคต” โดยทุนดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี ทุนละ 20 ล้านบาทสำหรับ ศ.ดร. ธีระวัฒน์ ฯ เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคทางด้านสมองของประเทศไทย มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน และศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยโครงการโรคติดเชื้อจากสัตว์และแมลงนี้ เป็นการศึกษาความหลากหลายของเชื้อ การพัฒนาและสร้างแบบจำลองการทำนายการเกิดโรคระบาด การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคและระบบเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัส การศึกษากลไกของไวรัสพิษสุนัขบ้าและพัฒนาวิธีการป้องกัน โครงการทั้งหมดจะเพิ่มความตระหนักในวงการแพทย์ในโรคที่มาจากสัตว์สู่คน ทำให้การวิเคราะห์สาเหตุทำได้ด้วยวิธีการที่ง่ายๆใช้ได้ทั่วไป และเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมพฤติกรรมสัตว์ในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐา น ความสามารถอันหลากหลายของแมลงในการเพาะบ่มเชื้อต่างๆ และกระบวนการของไวรัสที่ทำให้โรคมีความรุนแรงในระดับต่างๆส่วน ศ.ดร.สมชาย เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการออกแบบและการสร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรม โดยนำผลงานวิจัยไปประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อการส่งออกให้แก่บริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งโครงการที่ได้รับทุนนี้ เป็นการพัฒนาและประดิษฐ์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนเพิ่มยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จุฬา-มจธ คว้าทุนนักวิจัยแกนนำสวทช.

Posts related