คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่กับการจับจ่าย หาซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อยู่ทุกวี่วัน ซึ่งการเลือกหาสินค้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลบนฉลากให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพราะหนึ่งในสิทธิที่สำคัญของผู้บริโภค  ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าทุกอย่าง คือ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยฉลากแล้ว จำนวน 37 ฉบับ ครอบคลุมสินค้าประเภทต่าง ๆ  ซึ่งในประกาศแต่ละฉบับจะมีข้อกำหนดไว้ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายละเอียดและข้อมูลที่จำเป็นของสินค้าแต่ละประเภท แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง เช่น ระบุชื่อสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ระบุชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า แต่กลับระบุชื่อผู้จำหน่ายแทน คู่มือการใช้งาน เป็นภาษาต่างประเทศแทนที่จะเป็นภาษาไทย ไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต ซึ่งการแสดงฉลากสินค้าดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และอาจเข้าข่ายจะต้องได้รับโทษ  จากสภาพปัญหาดังกล่าว สคบ. จึงได้จัดทำโครงการ “ฉลากถูกต้อง ผู้ประกอบธุรกิจอุ่นใจ” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำฉลากสินค้าตามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก  และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญให้แก่ผู้บริโภค ได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ  รวมทั้ง ได้รับทราบบทกำหนดโทษในกรณีขายสินค้าที่ควบคุมฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรจัดทำฉลากให้ถูกต้อง แสดงข้อมูลที่ชัดเจนบนฉลากสินค้า และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฉลากถูกต้อง ผู้ประกอบธุรกิจอุ่นใจ – ไขปัญหาผู้บริโภค

Posts related