นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตฯ อยู่ระหว่างเสนอแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม 4 ฉบับ ให้ฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา คือ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 , พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 , พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เนื่องจากต้องการให้กฎหมายเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มอำนาจข้าราชการ ที่สำคัญจะทำให้เกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจ และสังคมมากที่สุดทั้งนี้ สาระสำคัญในการแก้ไข พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 เช่น แก้ไขร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ..โดยสาระสำคัญจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานจำพวกที่ 2และจำพวกที่ 3 เป็นระยะเวลา 3 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเสนอครม.ใหม่พิจารณา , ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. …) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 โดยยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคมดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ซึ่งมีกำลังการผลิตไม่เกิน1,000 กิโลวัตต์ ไม่ต้องขอใบ รง.4 ขณะนี้ได้เสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปแล้วสำหรับพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 จะมีการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ปรับปรุงอำนาจการออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) ที่ในปัจจุบันเป็นอำนาจของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แก้ไขให้เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งเลขาธิการฯมอบหมาย และแก้ไขปรับปรุงบอำนาจการออกใบอนุญาตด้านพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 จะแก้ไข ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. เช่น แก้ไขให้เปิดจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยจากเดิม2 ปี เป็นทุกปี และแก้ไขให้สถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสมาชิกส่งอ้อยเข้าหีบโรงงานหนึ่งโรงงานใดเกินกว่า55% ของปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในโรงงงานนั้นในแต่ละฤดูการผลิต มีหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าหีบในโรงงานนั้นทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่วนการแก้ไข พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 เช่น ร่าง พ.ร.บ.แร่ (ฉบับที่..) พ.ศ…..จะเป็นการปรับปรุงพ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 ทั้งฉบับ เนื่องจากใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้ไม่มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยพ.ร.บ.แร่ที่ปรับปรุงใหม่ จะเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางนโยบายและแผนเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ และจัดสรรผลประโยชน์ของเหมืองแร่ให้เข้าสู่พื้นที่มากขึ้น พร้อมทั้งยังกำหนดให้จัดตั้งกองทุนศึกษา การฟื้นฟูพื้นที่ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงคสช.แก้กฎหมาย 4 ฉบับ

Posts related