นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาฯ เตรียมจัดทำข้อเสนอแนะเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณา เร็วๆ นี้ โดยเห็นว่า ในระดับนโยบาย รัฐบาลต้องเร่งขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงเป็นวาระสำคัญของชาติ และเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก่อนกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสังคมและประเทศให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนปรัชญาฯ นั้น รัฐบาลควรขับเคลื่อนไปสู่ระดับต่าง ๆ คือ ระดับบุคคล เพื่อให้มีชีวิตที่พอเพียง ระดับครอบครัว เพื่อให้เป็นครอบครัวที่พอเพียง ระดับชุมชน  เพื่อให้เป็นชุมชนที่พอเพียง ระดับสถานศึกษา  เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่พอเพียง ระดับธุรกิจ เพื่อให้เป็นธุรกิจที่พอเพียง ระดับองค์การ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เป็นองค์การที่พอเพียง ระดับสังคม เพื่อให้เป็นสังคมที่พอเพียง และระดับประเทศ  เพื่อให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลจัดทำ 9 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนปรัชญาฯ คือ ยุทธศาสตร์การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาฯ ,ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวด้วยปรัชญาฯ ,ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยปรัชญาฯ ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ,ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่ภาคธุรกิจ ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การทั้งของภาครัฐและเอกชน ให้เป็นองค์การพอเพียง ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมพอเพียง ,ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยปรัชญาฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนาแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินแห่งปรัชญาฯ ถวายเป็นพระราชสักการบูชา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงรัฐบาลทำปรัญญาพอเพียงเป็นวาระแห่งชาติ

Posts related