พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ให้พิจารณาพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่ของอพท.เป็นเขตปลอดภาษี อาทิ พาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีโรงเรือน. รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับด้านการลงทุน(บีโอไอ) เพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันแปล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายไม่ได้”การยกเว้นภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการและประชาชนรักษาพื้นที่ไว้ รวมทั้งการออกมาตรการด้านสวัสดิการสังคม ยกเว้นภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมถึงมาตรการด้านการคลังอื่นๆ จะเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ได้โดยตรง เช่นการขยายเวลาการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ให้ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพราะที่ผ่านมา การพั ฒนาเป็นไปได้ช้า เนื่องจาก มีปัญหาในเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่ทำผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งแต่อบต. อบจ.ไม่สามารถบังคับใช้เอาผิดได้ เพราะลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้มีอิทธิพลที่เป็นอุปสสรคต่อการพัฒนาพื้นที่ท้องเที่ยว”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชงรัฐบาลใหม่ทำเขตปลอดภาษี

Posts related