นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า วันที่ 10 มิ.ย.นี้ กรมภาษีทั้ง 3 แห่ง จะหารือเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างภาษีระยะเร่งด่วน ร่วมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกรมสรรพากรจะเสนอ 4 เรื่องเร่งด่วน ทั้งการขยายเวลาลดอัตราจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% ออกไปอีก 1 ปี, ขยายระยะเวลาการลดอัตราจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20%, ขยายระยะเวลาการลดอัตราจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรายงานผลการลงนามความร่วมมือกับสหรัฐฯ เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายให้รายงานธุรกรรมทางการเงินบุคคลสัญชาติสหรัฐที่อยู่นอกประเทศซึ่งมีผลประโยชน์ทางภาษี (แฟทก้า) ทั้งนี้ จากผลการหารือแฟทก้า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา  ได้ข้อสรุปในเบื้องต้น ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอ คสช. ตามกระบวนการจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การอนุมัติของครม. ก่อนขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อออกเป็นกฎหมาย โดยจากข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทของไทยที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐ จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 30% รวมทั้งบริษัทที่ทำธุรกรรมกับสหรัฐ และประเทศอื่นที่ผ่านสหรัฐ จะรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมให้กรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันมี 20 ประเทศที่เข้าร่วมข้อลงดังกล่าว “การปฏิรูปโครงสร้างภาษีใหม่ของกรมสรรพากร จะเป็นการปฏิรูปใหม่ทั้งระบบ จากที่ผ่านมาได้ปฏิรูประบบราชการกับการเมืองไปแล้ว หลังจากนี้จะต้องปฏิรูปภาคเอกชนด้วย ซึ่งโครงสร้างภาษีใหม่ จะต้องป้องกันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสระหว่างการติดต่องานของภาคเอกชน กับ ภาครัฐมากขึ้น ซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้สรรพากรพื้นที่เข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมมากขึ้น หากพบว่ามีความผิดพลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นก็ต้องรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะใส่ใจกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น”  อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปโครงสร้างภาษี ส่วนที่เป็นการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% ออกไปอีกนั้น จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจได้ ทั้งการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เพราะเมื่อพิจารณาอัตราภาษีดังกล่าวในภาคการผลิตถือว่าต่ำที่สุดในภูมิภาค ส่วนบริษัทในประเทศ ก็เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และเชื่อว่าจะลดจำนวนการจัดทำบัญชีของนิติบุคคล ให้เหลือเพียง 1 บัญชีต่อนิติบุคคล จากปัจจุบันที่กระจายหลายบัญชี ทำให้การตรวจสอบการเสียภาษีง่ายขึ้น และส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ ที่เป็นจีดีพีที่มีความชัดเจนมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชง คสช.ไฟเขียว 4 เรื่องเร่งด่วน

Posts related