นายธนิต โสรัตน์ รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อเสนอ แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย ให้กับพรรคการเมือง และหน่วยงานภาครัฐ พิจารณา 12 ข้อ โดยมีข้อเสนอที่สำคัญ คือ ต้องปฏิรูปเศรษฐกิจให้ปลอดจากการครอบงำทางการเมือง โดยทุกพรรคการเมือง ต้องไม่กำหนดนโยบายประชานิยม เพื่อบิดเบือนราคาสินค้า และต้นทุนของภาคเศรษฐกิจจริง ทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ และเกษตรกรรม รวมทั้งไม่เข้าไปแทรกแซงต้นทุน ของภาคเอกชน เช่น นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ขณะที่การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ต้องมีความโปร่งใสด้วย“ยังขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการรับจำนำข้าว เพราะ ถ้าดำเนินการต่อจะส่งถึงการส่งออกของข้าวของไทย ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ แต่หากจะหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ก็ควรหาวิธีอื่น ที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างราคา และคุณภาพของสินค้าเกษตรแทน เพราะจากที่ได้คุยกับคนค้าข้าวต่างประเทศตอนนี้ ทราบว่าในตลาดไม่มีข้าวไทยวางขายแล้ว มีแต่ข้าวของอินเดีย เพราะสายตาของต่างชาติไม่ได้สนใจข้าวของไทยที่ด้อยคุณภาพลงแล้ว”ทั้งนี้ ยังเสนอให้ปฏิรูประบบราชการไทย ให้ปลอดจากคอร์รัปชั่น พร้อมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจน ของภาคเกษตร ด้วยการปฏิรูประบบเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี โดยเปลี่ยนบทบาทของเอสเอ็มอีแบงค์ เป็นสถาบันส่งเสริมสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อภายใต้งบประมาณสนับสนุนของรัฐ ควรตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการส่งออกและการส่งออกค้าผ่านแดนอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ ต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมด ปฏิรูปและแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโลจิสติกส์กับภาคการผลิตและประเทศเพื่อนบ้าน ปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม โทรคมนาคม และการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนา ปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบ ปฏิรูปตลาดทุนและตราสารหนี้ โดยส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เข้าถึงตลาดตราสารหนี้ และปฏิรูปมาตรการการเงิน การคลัง และการส่งเสริมการลงทุนด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชง 12 แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจ

Posts related