บสก.4 เปิดเวทีสาธารณะแชร์ความเห็นบริบทเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ทีวีดิจิทัลประชาชนได้อะไร?
หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 4 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ 'ทีวีดิจิทัล ประชาชนได้อะไร' เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กับบริบทการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย ในการปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีข้อสงสัยพร้อมคำถามบนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผลดี ผลเสีย และผลกระทบ เช่น ค่าใช้จ่าย, การเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องรับชม, อุปกรณ์รับสัญญาณ, ค่าบริการ, ค่าบำรุง, ค่าธรรมเนียม, รูปแบบการรับชม, และเนื้อหารายการ เป็นต้น รวมทั้งระบบห่วงโซ่ของผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิตเนื้อหา ผู้ประกอบการผลิต เจ้าของธุรกิจสื่อแขนงต่าง ๆ นักลงทุนในอุตสาหกรรมสื่อ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จากผลการดำเนินงานและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะดำเนินการเปิดประมูลคลื่นความถี่บนรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับกิจการโทรทัศน์ พร้อมออกใบอนุญาตการประกอบกิจการทีวีดิจิทัลเร็ว ๆ นี้ สำหรับวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สุภาพร โพธิ์แก้ว หัวหน้าวิชาการสื่อมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอสแอล โกลบอน มีเดีย จำกัด, ปัณณ์ เสริมสุขสกุลชัย บริษัท มีเดียคอม จำกัด และอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ดำเนินรายการโดย อำมร บรรจง ผู้ดำเนินรายการวิทยุ 96.5 MHz. อสมท และนัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้ดำเนินรายการวิทยุจุฬา งานจัดวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชวนฟังเสวนา ทีวีดิจิทัล ประชาชนได้อะไร!

Posts related