สำนักงานสถิติฯ เผยเดือนก.ย. ตัวเลขคนทำงานไม่เต็มที่มีกว่า 2.8 แสนคน ส่งผลให้ชาวบ้านดิ้นทำงานเพิ่มหารายได้จุนเจือครอบครัว
รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนก.ย.56 พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีอยู่ 55.13 ล้านคน เป็นผู้ที่มีงานทำ 39 ล้านคน ทั้งภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร โดยในจำนวนดังกล่าว หากแยกออกเป็นผู้ที่ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือเป็นผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ พบว่า มีอยู่ 285,000 คน หรือคิดเป็น 0.7% ของจำนวนผู้ทำงานทั้งหมด ลดลงจากเดือนก่อนที่มีถึง 359,000 คน ซึ่งคนกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีงานทำอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีเวลาว่างมากพอ และพร้อมทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ พบว่า มีจำนวน 39 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 15.68 ล้านคน ลดลง 10,000 คน จากช่วงเดียวกันปีก่อน และนอกภาคเกษตรกรรม 23.32 ล้านคน ลดลง 140,000 คน โดยลดลงในสาขากิจกรรมด้านการบริหารราชการ 200,000 คน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 160,000 คน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 80,000 คน และสาขาก่อสร้าง 60,000 คน ส่วนสาขาที่เพิ่มขึ้นคือสาขาชายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 100,000 คน รวมไปถึงสาขาการผลิตอีก 90,000 คน สาขากิจกรรมทางด้านการเงินและการประกันภัย 60,000 คน สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และสาขากิจกรรมบริการอื่น เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาน การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง 30,000 คน ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่นๆ ส่วนจำนวนผู้ว่างงาน พบว่า มีอยู่ 264,000 คน คิดเป็น 0.7% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แต่หากเทียบกับเดือนก่อนถือว่าลดลง 53,000 คน ซึ่งหากพิจารณาตามระดับการศึกษา เห็นว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีมากที่สุด 104,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 59,000 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 51,000 คน และผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 31,000 คน    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชาวบ้านดิ้นทำงานเพิ่มหารายได้

Posts related