นายสมเกียรติตรีรัตนพันธ์รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงได้มีแผนในการสร้างความเชื่อมั่นเครื่องหมายฮาลาลของสินค้าอาหารไทยในตลาดโลกโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มความร่วมมือกับประเทศอาเซียนเช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซียสร้างมาตรฐานฮาลาลด้วยกันพร้อมทั้งการผลักดันให้ขอเครื่องหมายฮาลาลของอินโดนีเซียควบคู่กับเครื่องหมายฮาลาลของไทยเพื่อให้เกิดการยอมรับตลาดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากตลาดอาหารฮาลาลโลกมีมูลค่าการค้า1.1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี “อย่างไรก็ตามไทยไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมและประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนอิสลามาทำให้ชาวมุสลิมบางส่วนที่เคร่งศาสนาในบางประเทศเกิดความไม่แน่ใจในมาตรฐานฮาลาลของไทยซึ่งไทยก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการเตรียมสร้างมาตรฐานฮาลาลร่วมกันระหว่างไทยอินโดนีเซีย และมาเลเซียภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายเพื่อให้เกิดการเชื่อมั่นจากประชาชน” นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มสร้างตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาหารฮาลาลซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนเช่นกระทรวงพาณิชย์ให้คำแนะนำในการขยายตลาดไปต่างประเทศและให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทำหน้าที่รับรองมาตรฐานและออกเครื่องหมายฮาลาลแก่เอกชน “ปัจจุบันตลาดของอาหารฮาลาลโลกมีมูลค่า1.1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.4%ซึ่งถือเป็นโอกาสของไทยในการเพิ่มและขยายการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลเพราะไทยมีความได้เปรียบคู่แข่งหลายประเทศในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากอาหารไทยได้รับการยอมรับในตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพและรสชาติซึ่งสามารถใช้ต่อยอดกับอาหารฮาลาลได้อีกทั้งกระบวนการผลิตก็มีความทันสมัยหลายโรงงานจ้างให้ไทยผลิตทำให้มาตรฐานในการผลิตอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับ” สำหรับไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไปยังประเทศกลุ่มมุสลิม(โอไอซี)เฉลี่ย5ปีย้อนหลังมูลค่า 5,949.1ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 4.72%ต่อปีและในช่วง 6เดือนของปี57มีมูลค่า2,980.2ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 4.15%เนื่องจากส่งออกน้ำตาลทรายและอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปลดลงแต่กลุ่มผัก ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง และแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และผลิตภัณฑ์ข้าวผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆมีมูลค่าการส่งออกที่สูงขึ้น ส่วนการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนมี 3ประเทศคือ บรูไน อินโดนีเซียและมาเลเซีย การส่งออกเฉลี่ย5ปีมีมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 2,184.2ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย12.06%ต่อปีหรือมีสัดส่วนคิดเป็น 36.1%ของการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศโอไอซีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดอาเซียนเป็นตลาดสำคัญของสินค้าฮาลาลของไทยอีกตลาดหนึ่ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ชิงตลาดฮาลาล1.1 ล้านล้านดอลลาร์

Posts related