โดยซิสโก้มีแผนลงทุนพัฒนาบุคลากรไอทีด้านเครือข่าย400,000 คนในอีก 5ปีเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนทักษะด้านไอทีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยซิสโก้กล่าวยืนยันถึงแผนการดังกล่าวในงานเปิดตัว การสัมมนาผ่านเว็บในหัวข้อ “Internetof Everything” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรด้านไอทียุคใหม่ที่ต้องการประกอบวิชาชีพในสาขานี้ ปัญหาช่องว่างทักษะด้านทางไอทีถูกระบุไว้ในรายงานของไอดีซีหัวข้อ วิวัฒนาการของปัญหาช่องว่างทักษะทางไอทีด้านเครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(The Evolution of the Networking Skills Gap in Asia/Pacific)  รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การมอบหมายของซิสโก้โดยไอดีซีได้ทำการสัมภาษณ์จำนวน 504 ครั้งใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซียและเกาหลี  ทั้งนี้ ไอดีซีได้วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานสำหรับบุคลากรไอทีด้านเครือข่ายในเอเชีย-แปซิฟิก   สัมภาษณ์แต่ละอุตสาหกรรมตามประเภทและขนาดของอุตสาหกรรมเช่น ภาครัฐ การศึกษา การแพทย์ โทรคมนาคม บริการด้านการเงิน การผลิต ค้าปลีก ค้าส่งสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ท่องเที่ยว  คมนาคม การกระจายสินค้าทรัพยากรธรรมชาติ และบริการอื่น ๆ เน้นบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 75 คน ผลการศึกษานี้ครอบคลุมเฉพาะบริษัทที่มีพนักงานฝ่ายไอทีภายในองค์กรเท่านั้น ผลการศึกษาชี้ว่าภายในปี 2559จะมีปัญหาช่องว่างทางด้านทักษะของบุคลากรไอทีด้านเครือข่ายกว่า 400,000คนทั่วภูมิภาคนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรสำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับไอซีทีราว 2ล้านตำแหน่งทั่วโลกใน 10 ปีข้างหน้า   หากไม่มีการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีแล้วความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกก็จะไม่สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกได้  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซิสโก้ลงทุนสร้างบุคลากรไอทีเครือข่าย

Posts related