วันนี้ (8 พ.ค.) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 1/2557 จำนวน 118 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จากไตรมาส 4/2556 (จำนวน 97 ล้านบาท) เนื่องจากต้นทุนค่าการให้บริการไอซีทีและค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกำไรก่อนรายการพิเศษสำหรับไตรมาส 1/2557 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า ลดลง 5 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2556 = 123 ล้านบาท) ทั้งนี้ เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลงของธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice Info Service & Mobile Content Business) ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสสี่ของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ธุรกิจการให้บริการด้านไอซีทีได้รับผลกระทบไม่มากนัก ส่วนกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ธุรกิจไอซีที) สำหรับไตรมาส 1/2557 เท่ากับ 59  ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบเฉพาะกำไรจากผลการดำเนินงาน พบว่า กำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1/2556 = 46 ล้านบาท) ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสสี่ของปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice Info Service & Mobile Content Business) ที่ฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภค (consumer) ดังนั้น ในภาพรวมของปี 2557 บริษัทได้เตรียมการรองรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัว โดยการมุ่งเน้นการบริหารและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดเก็บรายได้ ส่วนในด้านการขายและการตลาดนั้น บริษัทเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดเฉพาะส่วนที่บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเท่านั้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซีเอส ล็อกซอินโฟ ระบุมีกำไรไตรมาส 1/57 อยู่ที่ 118 ล.

Posts related