วันนี้(30ต.ค.) ที่โรงแรมเดอะสุโกศล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ซุปเปอร์บอร์ดกสทช.) ประกอบด้วย พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานซุปเปอร์บอร์ด และกรรมการด้านกิจการกระจายเสียง นายพิชัย อุตมาภินันท์ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ นายประเสริฐ อภิปุญญา กรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่าได้ยื่นหนังสือรายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคหลังจากปฎิบัติงานช่วง 6 เดือนแรก ต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังจากรับคัดเลือกให้ปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบ ติดตามการทำงานการบริหารงานกสทช.เลขาธิการกสทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)พบว่า ไม่ยอมรับการตรวจสอบการทำงาน โดยเฉพาะ กทค.ที่ไม่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล อาทิ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานมือถือ 1800 เมกะเฮิร์ตซ โดยมองว่า กสทช.เป็นองค์กรอิสระ ที่มีอำนาจในมือ ควรต้องมีความโปร่งใส ยอมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน นอกจากนี้ยังไม่มีการสนับสนุนเรื่องบุคคลากรในการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ หรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวก ตามที่ได้ยื่นเรืี่องขอ ทำให้การทำงานติดขัดค่อนข้างมาก ในขณะที่งบประมาณการดำเนินงานได้ยื่นขอจำนวน 43 ล้านบาทนั้น สามารถใช้ได้จริง 17 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินเดือนและค่าสำนักงานต่างๆ ส่วนที่เหลือเป็นค่าจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องขาดเรื่องบุคคลากรปฎิบัติงานด้านดังกล่าว อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางคณะกรรมการซุปเปอร์บอร์ด มีพนักงานและลูกจ้างสำนักงานกสทช.จำนวน 2 คน สถานที่ทำงานเป็นลักษณะชั่วคราว โดยเช่าสำนักงานอาคารไอทาวเวอร์ พื้นที่การทำงานประมาณ 50 ตารางเมตร โดยปฎิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553 ม.72 ในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้กสทช. รัฐสภา และประชาชนทราบ แต่ในขณะเดียวกันยังมีอำนาจสั่งให้เข้าชี้แจงและให้ข้อมูลตาม ม.37 เช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ซุปเปอร์บอร์ด”ตัดพ้อ กสทช.ไม่ยอมรับการตรวจสอบ

Posts related