นายประเสริฐ อภิปุญญา คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) หรือ ซูเปอร์บอร์ด กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า จากการติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช. พบว่า ยังมีความล่าช้าในกระบวนการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคม กรณีความล่าช้าของบริการคงสิทธิเลขหมายซึ่งเป็นการย้ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โดยที่สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมได้ อัตราค่าโทรศัพท์และการร้องเรียนอื่นๆ รวมทั้งการร้องเรียนให้คืนเงินผู้บริโภคในกรณีพิพาทต่างๆนอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นศูนย์ฯ หรือไม่ขณะที่ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก็มีเรื่องร้องเรียนเช่นกัน แต่น้อยกว่าด้านกิจการโทรคมนาคม และพบว่าการแก้ปัญหาล่าช้าเช่น กรณีร้องเรียนค่าบริการเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม การชดเชยกรณีผู้บริโภคไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ได้จากเหตุขัดข้องต่างๆ ตลอดจนกรณีโทรทัน์จอดำที่กระทบต่อสิทธิการรับชมของประชาชนสำหรับ เรื่องเร่งด่วนปีนี้ สอดคล้องกับปีที่ผ่านมา คือเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานควบคู่กับแผนงบประมาณที่ยังล่าช้าในปีที่ผ่านมา ขณะที่ ปีนี้ได้รับงบประมาณ 170 ล้านบาท ใช้สำหรับโครงการติดตามและประเมินผล 50 ล้านบาท ส่วนอีก 120 ล้านบาท ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน สำนักงาน และการจัดประชุม เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ซูเปอร์บอร์ด ชี้กสทช.แก้ปัญหาผู้บริโภคล่าช้า

Posts related