รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์สำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 3,220รายเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ รายได้และโอกาสหางานทำ ในปัจจุบันและในอีก 3 เดือนข้างหน้า  โดยในเดือน ก.พ.  57พบว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 22 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีค่า 26.7 ลดลงจากเดือนก่อนที่มีค่า 29.5   เนื่องจากความยืดเยื้อของความขัดแย้งทางการเมืองมีเหตุการณ์รุนแรงบริเวณการชุมนุมซึ่งส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภค    ขณะเดียวกันหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรอีกทั้ง การปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนที่ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายและลดการบริโภคด้านอื่นๆที่ ไม่จำเป็นลง   “แม้ว่า เศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางการฟื้นตัวโดยเฉพาะยุโรปญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาแต่สถานการณ์การเมืองภายในประเทศได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวผู้ประกอบการและนักลงทุน ไม่มั่นใจกับสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งสะท้อนได้จากค่าดัชนีทุกรายการต่ำกว่าระดับ50 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ”   นอกจากนี้ยังได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ เดือนก.พ. 57 เกี่ยวกับ“สถานการณ์ทางการเมืองมีผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยหรือไม่”จำนวน ทั้งสิ้น 239 ราย และพบว่า ผู้ที่คิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยคิดเป็น 79% ขณะที่ผู้ตอบ21% คิดว่า สถานการณ์ทางการเมืองไม่มีผลกระทบดังกล่าว 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุด 22 เดือน

Posts related