ดัชนีอุตฯ อาหารพุ่งฉิว หลังผู้ประอบการเชื่อมั่นยอดซื้อ – ขายดีขึ้น แต่ยังกังวลปัจจัยเสี่ยงน้ำมัน-ค่าแรง
สถาบันอาหาร แจ้งว่า ได้สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย จากการสำรวจความเห็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ประจำเดือนก.ย. พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาวะอุตสาหกรรมอาหาร โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ อยู่ที่ระดับ 55  ซึ่งอยู่เหนือระดับ 50  แสดงถึงผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น ในทิศทางที่ดีขึ้น ต่อภาวะโดยรวมของภาคธุรกิจ มีค่าดัชนียอดคำสั่งซื้อ 59.7 ยอดขาย 60.8 ปริมาณผลผลิต 57.3 ปริมาณการจ้างงาน 50.3 ผลประกอบการของภาคธุรกิจ 59.4 ยกเว้นต้นทุนวัตถุดิบ ที่มีระดับความเชื่อมั่นที่ลดลง คือ 38.6 ส่วนปัจจัยลบ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากที่สุด คือ ราคาน้ำมัน รวมถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าปลายทาง ซึ่งถือเป็นต้นทุนการผลิต ที่ภาคธุรกิจต้องบริหารจัดการให้ได้ รองลงมา คือ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้นทุนที่ภาคธุรกิจ มองว่า ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากเปรียบเทียบกับระดับค่าจ้าง ที่ปรับเพิ่มขึ้น และเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ภาคธุรกิจยังกังวลในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ยังมีอยู่ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการ 9.7% ได้ปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ส่วนอีก 87.5 % ยังคงตรึงราคาสินค้าที่ระดับเดิม

ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะอุตสาหกรรมอาหาร ในกลุ่มสินค้าที่สำรวจส่วนใหญ่ มีค่าอยู่เหนือระดับ 50 โดยกลุ่มข้าวอยู่ที่ระดับ 51.9 กลุ่มสัตว์น้ำ 51.3 กลุ่มเนื้อสัตว์ 53.4 ผักผลไม้ 57.3 เครื่องปรุงรส 58.9 แสดงว่าผู้ประกอบการเชื่อมั่น ในเชิงบวกต่อภาวะโดยรวมของธุรกิจ ขณะที่จำแนกตามขนาดธุรกิจ ในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ มีค่าดัชนีอยู่ที่ 56.2 และขนาดกลางที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 52.9 และเมื่อจำแนกตามการส่งออก ดัชนีความเชื่อมั่น ของกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เน้นตลาดภายในประเทศ อยู่ที่ 53.4 และตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 56 แสดงว่าผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าธุรกิจดีขึ้น

สำหรับแนวโน้ม 3 เดือนข้างหน้า คาดว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ โดยรวมอยู่ที่ระดับ 55.7  ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจโดยรวม จะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น และแนวโน้มในอีก 3 เดือนข้างหน้า มีผู้ตอบแบบสำรวจ 90.3% เห็นว่าข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ,การปรับเพิ่มขึ้นค่าจ้างแรงงาน ,ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน,การขาดแคลนวัตถุดิบ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ดัชนีความเชื่อมั่นอาหารพุ่ง

Posts related